Maincontent

Samhällskontraktet under transformation

Sedan 2009 då Samhällskontraktet bildades har villkoren och utmaningarna för kommuner och regioner förändrats. Samhällskontraktets styrelse beslutade under 2019 att ett omfattande omtag ska göras av samverkansarenan för att den bättre ska svara mot de välfärdsutmaningar som Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Västmanland och Region Södermanland står inför.

Ledande i landet på att samverka

Samhällskontraktet ska hantera de utmaningar som kräver samverkan och fylla en avgörande funktion som leder till verklig förändring inom gemensamt prioriterade områden. För högskolans del utgör Samhällskontraktet en viktig arena i sin målsättning att vara ledande i landet på att samverka med det omgivande samhället och att uppfylla visionen Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan.


Vi använder Agenda 2030 som ram men de utmaningar som vi prioriterar är lokala och regionala.


Core Team ska leda omtaget

Ett Core Team har bildats som har till uppdrag att leda omtaget. Under året kommer arbetet med att formulera om Samhällskontraktets uppdrag att ta form. I uppdraget ingår bland annat att tydliggöra prioriterade samhällsutmaningar, göra en prioritering utifrån Agenda 2030, som ska hanteras av Samhällskontraktet samt att utveckla PreLAB, en social labbverksamhet, och hur det blir en integrerad del av Samhällskontraktet samt en gemensam resurs för samtliga fem parter.

Core Team består av:

  • Rasmus Person, Förvaltningsdirektör Skultuna kommundelsförvaltning,Västerås stad
  • Johan Lindström, förvaltningschef vård och omsorg, Eskilstuna kommun
  • Helena Jerregård, vice-rektor för samverkan, MDH
  • Kajsa Fisk, HR-direktör, Region Sörmland
  • Sofie Andersson, verksamhetschef, Region Västmanland

Att labba med samhällsutmaningar

Utmaningarna vi gemensamt står inför är komplexa. Vare sig de handlar om trygghetsfrågor, barns och ungas psykiska hälsa, bristande skolresultat eller behovet av omställning inom vård och omsorg för att klara kompetensförsörjningen så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå.

I PreLAB handlar det om att förstå utmaningarnas bakomliggande orsaker för att kunna förändra på systemnivå. Invånarna ges en central roll och fokus ligger på samhällsnyttan och effekterna av satsningarna. Den faciliterande rollen är avgörande för att professionellt kunna föra samman aktörer. Facilitering handlar om konsten att leda människor genom processer, mot överenskomna mål, på ett sätt som uppmuntrar deltagande, ägarskap & produktivitet från alla som är involverade. PreLAB handlar om att testa och prototypa fram lösningar tillsammans på gemensamma problem.

Samanfattningsvis kan man säga att Samhällskontraktet är

  1. En samverkansarena där parterna arbetar gemensamt med lösningar för prioriterade samhällsutmaningar, i form av missions, med Agenda 2030 som ram. 
  2. En facilitator för samverkan med en innovationskultur byggt på partnerskap. Parterna arbetar tillsammans och samproducerar kunskap på lika villkor. Arbetet bedrivs bla i labbform och bygger på en involveringslogik för att adressera och arbeta med problem med de som är direkt berörda.  
  3. En strategisk mötesplats för forskning och utbildning i Sörmland och Västmanland. I Samhällskontraktet utvecklas systematisk kunskap kring samverkan.