Maincontent

Fokusområde Välmående och självständiga äldre

Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dels har vi den demografiska utmaningen, att vi blir allt fler äldre och att vi har allt färre som arbetar inom vården och omsorgen. Vi mår även sämre, både mentalt och fysiskt. Så att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du läsa om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområdet Välmående och självständiga äldre.

Pågående initiativ inom Välmående och självständiga äldre

Måltider och möten för seniorer

I initiativet Måltider och möten för seniorer tittar vi på hur vi kan hitta nya, innovativa lösningar för att uppfylla äldre personers behov av måltider, självständighet och gemenskap.

Ängsgärdet - för äldre i tiden

I arbetet med att utforma framtidens äldreboende i Västerås stad står vi inför en spännande utmaning. Det nya särskilda boendet representerar en möjlighet att skapa en miljö där äldres välbefinnande står i centrum, samtidigt som vi navigerar genom komplexa behov och förväntningar från alla inblandade - anhöriga, personal och beslutsfattare.

Mobil trygghetslösning för seniorer

Syftet med pilotprojektet är att testa om en mobil trygghetslösning som inkluderar larm och digital ledsagning kan resultera i en mätbar förbättring av hälsa, välbefinnande och trygghet.

Leverans av mat för seniorer

Syftet med piloten är att utforska hur väl en digital leveranstjänst kan anpassas till och användas av en äldre målgrupp. Detta inkluderar att identifiera eventuella utmaningar och behov av justeringar för att göra den mer användarvänlig för seniorer.

Stärka äldres självständighet genom nya servicetjänster

I initiativet Servicetjänster för seniorer tittar vi på hur samhällets utveckling av (digitala) servicetjänster och lösningar kan bättre tjäna vår äldre befolknings önskan om självständighet, valfrihet och kvalitet genom skräddarsydda lösningar för varje individs liv.

Samverkansmodell med civilsamhället

I initiativet Samverkan med civilsamhället tittar vi på hur vi kan utveckla nya samverkansmodeller och etablera samarbete mellan Eskilstuna kommun och det lokala civilsamhället i frågor som stöttar äldre personers behov av meningsfullhet, självständighet och gemenskap.

Framtidens äldreboende

Samhällskontraktet bidrar till detta initiativ genom att designa processen, genomföra omvärldsanalyser, samt leda invånardialoger och workshops med KPR, civilsamhället och framtida målgrupper.

Representanter

Core Team

Johan Lindström, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen,
Eskilstuna kommun

Patrik Nilsson, utvecklingschef vård och omsorg, Eskilstuna kommun

Christine Wäneskog, förvaltningsdirektör, Västerås stad

Jenny Janestam, Kvalitet- och utvecklingschef, Västerås stad

Lena Marmstål Hammar, professor inom vårdvetenskap, MDU

Lucia Crevani,Professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning, MDU

Peter Selegård, Universitetslektor /tf btr Avdelningschef, MDU

Processtöd

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte att tillsammans lösa samhällsutmaningar.