Maincontent

Fokusområde Välmående och självständiga äldre

Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dels har vi den demografiska utmaningen, att vi blir allt fler äldre och att vi har allt färre som arbetar inom vården och omsorgen. Vi mår även sämre, både mentalt och fysiskt. Så att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du läsa om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområdet Välmående och självständiga äldre.

‘VÄLMÅENDE OCH SJÄLVSTÄNDIGA ÄLDRE’ - en missionsorienterad forumserie

Att möjliggöra för ‘välmående och självständiga äldre’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civilsamhälle och invånare. Detta är en missionsorienterad forumserie som där vi samproducerar kring hur vi tar vi oss an denna komplexa samhällsutmaning.

Inspirationsmaterial med koppling till Välmående äldre

Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du få inspiration och konkreta verktyg.

Hälsofrämjande verksamhet

Sveriges välfärdsutmaningar kräver en omställning till nära vård som är hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt. Eskilstuna kommun har tagit sig an denna utmaning genom att initiera Hälsofrämjande verksamhet, ett förändrat arbetssätt i hemtjänsten som syftar till att främja hälsa och livskvalitet hos personer med behov av stöd från kommunen som bor kvar i sitt eget hem. Samhällskontraktet bidrar med ett labb för att ta vidare kunskap, skapa evidens och föreslå lämpliga mätmetoder.

Framtidens kompetensförsörjning

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun har tillsammans med MDU fastställt en målbild för framtidens vård och omsorg 2035, som är i linje med den nationella omställningen till Nära vård. Målbilden innebär fyra skiften och kräver att vård- och omsorgsförvaltningen gör vägval/satsningar med avseende på kompetensförsörjning, både vad gäller kvantitet och kompetens. För att ta fram en klok strategi kommer Samhällskontraktet hjälpa till att ta fram ett orienterande underlag och ett labb för att konkretisera vägval/satsningar.

Robotisering av hem

I samarbete med Robotdalen testar vi gränserna för dagens teknologi inom robotik och förutsäga dess potential för de kommande fem åren. Men frågan är om det är värt att satsa på teknologin redan nu eller om vi bör avvakta utvecklingen? I denna studie utforskar vi för- och nackdelar med att investera i robotik idag och diskuterar möjliga framtida utmaningar och möjligheter för denna teknologi.

Minilabb ensamma äldre

Studenter övar på att ta fram lösningar på komplexa utmaningar. Genom att möta problemägare med utmaningar kopplat till ensamma äldre får studenterna en unik möjlighet att praktisera idéutveckling och problemlösning i verkliga situationer.