Maincontent

Följande projekt stöds med Samverkanscheckar

Samhällskontraktet utlyser årligen medel för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd. Utlysningen ger möjlighet för minst tre projekt att få samverkans- och utvecklingsbidrag, så kallade Samverkanscheckar värda 50 000 – 100 000 kronor, en check per projekt. Nu har hela 5 projekt beviljats medel.

Projekt Min framtidsplan

Syftet är att gemensamt skapa ett forskningsprojekt som ska utveckla och följeforska Eskilstuna kommuns och Regions Sörmlands arbete med Nära vård med särskilt fokus på det två prioriterade områdena:

  • Allmän prevention (förebyggande insatser till den äldre befolkningen) 
  • Indikerad prevention (uppmärksamma första tecken på behov av vård och/eller omsorg).

Vidare ska samverkans-projektet leda till anslagsansökningar som ska finansiera genomförandet av forskningsprojektet.

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Mälardalens högskola.

Projektet beviljas 100 000 kr

I projektet Min Framtidsplan läggs särskild fokus på förebyggande insatser till den äldre befolkningen.


Projekt Heja sexualkunskap

Projektets syfte är att öka kunskapen om sexualitet och sexuell hälsa för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning Projektet ska bidra med en anpassad metod och arbetssätt i ämnet sexuell hälsa inom LSS.

Samverkan mellan Eskilstuna kommun och Region Västmanland

Projektet beviljas 30 000 kr

Projekt Heja sexualkunskap ska öka kunskapen om sexualitet och sexuell hälsa för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.


Projekt kontinuitet i Vårdkedjan

Kontinuitet i Vårdkedjan Mödrahälsovård-Förlossningsvård-BBvård-Barnhälsovård-Elevhälsans medicinska insats för att främja barns hälsa och delaktighet.

Att vetenskapligt sammanställa resultat från kartläggningen av kontinuitet i vårdkedjan, färdigställa påbörjad litteraturstudie gällande kontinuitet i vårdkedjan samt påbörja en forskningsansökan för vidareutveckling och implementering av ett
av de identifierade samordningsområdena.

Samverkan sker mellan Region Västmanland och Mälardalens högskola.

Projektet beviljas 70 000 kr

Läs mer om projektet här.

Kontinuitet i vårdkedjan främjar barns hälsa och delaktighet.


Projekt Personals erfarenheter av samverkan och omhändertagande av unga flickor som är utsatta för hedersförtryck

Syftet är att undersöka personalens erfarenheter av samverkan, hantering och omhändertagande av unga flickor som är utsatta för hedersförtryck. Studien fokuserar på att belysa möjligheter och utmaningar i samverkan mellan olika myndigheter och frivilliga organisationer (såsom kvinnojourer) som kommer i kontakt med unga flickor och barn som är utsatta för hedersförtryck och våld. Studien fokuserar vidare på att belysa personalens erfarenhet av omhändertagande av flickor och barn i vård, i skyddade boenden eller de som placeras i HVB hem/familjehem som drabbas av hedersförtryck.

Samverkan sker mellan Västerås stad och Mälardalens högskola.

Beviljas 100 000 kr

Projekt Ökad samverkan med civilsamhället genom en digital mötesplats

Syftet med projektet är att följeforska implementeringen av ett digitalt verktyg i offentlig verksamhet. Införandet av det digitala verktyget syftar till att underlätta för människor/ medborgare/ civilsamhälle att komma i kontakt med varandra för att få och/eller ge hjälp och stöd genom en frivilliginsats. Vidare är syftet att identifiera framgångs- och riskfaktorer i implementeringsprocessen i syfte att dra lärdomar och utveckla förvaltningens arbetssätt.

Samverkan mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola.

Projektet beviljas 100 000 kr


Införandet av det digitala verktyget syftar till att underlätta för människor/ medborgare/ civilsamhälle att komma i kontakt med varandra för att få och/eller ge hjälp och stöd genom en frivilliginsats.