Maincontent

Rädsla och dålig belysning hindrar unga från att röra på sig

Oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor hindrar ungdomars fysiska aktivitet i områden med låg socioekonomisk status. Det visar ett Samhällskontraktet-projekt som genomförts i Västerås.

Hinder för fysisk aktivitet

I en ny studie har ungdomar i åldern 16-19 år, som bor i två områden med låg socioekonomisk status i Västerås, redogjort vilka aspekter i deras bostadsområden som underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet.

− De mest rapporterade underlättande faktorerna var tillgång till parker, lekplatser, utomhusgym och idrottsanläggningar. Brister i cykel- och gångbanor, dålig belysning och oro för den personliga säkerheten, speciellt bland tjejer, var de vanligaste hindren för fysisk aktivitet, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid MDH, om studien som nyligen publicerades i den ansedda tidskriften Health & Place Länk till annan webbplats..


Brister i cykel- och gångbanor, dålig belysning och oro för den personliga säkerheten, speciellt bland tjejer, var de vanligaste hindren för fysisk aktivitet.

Skillnader i hälsa

ndast 14 procent av Sveriges ungdomar i åldern 11-15 år uppnår de rekommenderade miniminivåerna för fysisk aktivitet på 60 minuter per dag. Minst aktiva är ungdomar som växer upp i områden med låg socioekonomisk status. I dessa områden har också ungdomarna överlag sämre hälsa, som exempelvis en större andel som lider av övervikt.

Tidigare forskning visar att socioekonomisk status, såväl som individers uppfattning av stadsdelarnas utformning och sociala miljöer, är kopplat till den mängd fysisk aktivitet som ungdomar ägnar sig åt. Ett sätt att minska skillnaden i fysiska aktivitet bland ungdomar från olika bostadsområden är att bygga stadsdelar som uppmuntrar till såväl spontan som planerad fysisk aktivitet.

− Även om deltagarnas aktivitetsnivåer i sig inte utvärderades i denna studie så bidrar resultaten till den växande mängd data som tyder på att byggda och sociala miljöer är viktiga för att främja ungdomars fysiska aktivitet, säger Terence Fell, lektor i statsvetenskap vid MDH.

Informera politiker

Resultaten av studien kommer att användas för att informera lokala politiker och beslutsfattare om nya sätt att förbättra fysisk aktivitet bland ungdomar i områden med låg socioekonomisk status.

− Fysisk inaktivitet är en av de viktigaste orsaken till livsstilsrelaterade sjukdomarna senare i livet och det är problematiskt att många rör sig för lite i ung ålder. Otillräcklig fysisk aktivitet under tonåren är förknippat med låga nivåer av fysisk aktivitet i vuxenlivet, säger Katarina Bälter.

Samverkansprojekt

I projektet, som ingår i det internationella medborgarforskningsinitiativet Our Voice, använde ungdomarna appen The Discovery Tool för att rapportera hinder och underlättande faktorer för fysisk aktivitet. Studien är ett samarbete mellan forskare inom folkhälsovetenskap och statsvetenskap vid MDH och är samförfattad med professor Abby C. King vid Stanford University.

Projektet har finansierats av Samhällskontraktet, vilket genom MDH, Eskilstuna ​kommun, Västerås stad, Region Sörmland och ​Region Västmanland bedriver en nära samverkan kring forskning och utveckling.


Professor i folkhälsovetenskap, Katarina Bälter.