Maincontent

ACTION

Vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan? Projekt ACTION har målet är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiet eftersom det underlättar etableringen på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ökar möjligheterna för framtida god hälsa.

Mål: Få fler ungdomar att slutföra gymnasiet

I projekt ACTION undersöker vi vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstepersoner inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa.

En stor samhällsutmaning är att en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever inte slutför gymnasiet och får ut en examen. En avklarad gymnasieutbildning ökar chanserna till arbete och hälsovinster på sikt jämfört med avbrutna studier. Elevernas olika förutsättningar, inklusive socioekonomisk status och funktionsvariation, påverkar elevernas möjlighet att avsluta gymnasiet.

Vi vill att lyfta fritiden som ett betydelsefullt sammanhang för ungdomars utveckling och studieresultat. Forskning visar på samband mellan goda skolprestationer och främjande faktorer så som fysisk aktivitet, bra matvanor, regelbundna sömnvanor, god psykisk hälsa samt föräldrastöd. Tidigare studier indikerar även att ungdomars deltagande i kreativa och icke-akademiska aktiviteter kan främja deras engagemang i skolgången och därmed leda till bättre skolprestationer. Dessutom skapas möjligheter att få stöd av en vuxen utanför familjen. Genom att delta i föreningar eller annan organiserad gruppaktivitet får ungdomar tillgång till fler arenor för att skapa självförtroende och sociala relationer, vilket kan minska risken för psykisk ohälsa.

Så här går projektet till:

I maj 2019 utvecklades det folkhälsovetenskapliga forskningsprojektet ACTION med fokus på en grupp som inte alltid lyfts när det talas om just barn och unga, nämligen gymnasieungdomar. Genom ett initiativ från tjänstemän inom Västerås stad började vi tillsammans diskutera vilka utmaningar som är mest angelägna att arbeta med vad gäller gymnasieungdomar.

Vi var överens om att andelen ungdomar som inte tar sin gymnasieexamen är för hög och kan leda till ett stort folkhälsoproblem då avbrutna studier eller ofullständiga gymnasiebetyg ökar risken för arbetslöshet och därmed ohälsa. Västerås stads satsning ”Skola först” handlar om att alla kommunala organisationer ska bidra till att fler barn och unga går ut skolan med godkända betyg. Ett av tre fokusområden under Skola först är meningsfull fritid. Det blev grunden för vår nyfikenhet och vilja att undersöka vilken betydelse meningsfull fritid kan ha för gymnasieungdomars skolprestationer.
Folkhälsovetenskap handlar till stor del om att uppmärksamma och främja hälsans bestämningsfaktorer vilket i många fall påverkas utanför skolväsendet.

Vi beslöt oss för att betona och lyfta samhällsaktörers tankar kring deras roll att skapa meningsfull fritid och hur det kan få fler ungdomar att slutföra gymnasiet.

Datainsamling #1: Vi gjorde en ntervjustudie med aktörer som erbjuder eller ansvarar för aktiviteter kopplade till ungdomars fritid (ungdomsgård, kyrka, bibliotek, skolstrateg, kulturstrateg, idrottsrörelsen mm). Målet med studien var att intervjua aktörer om vad de anser vara viktigt för att ungdomar på gymnasiet ska kunna etablera en meningsfull fritid, god hälsa och kunna klara av skolan. Forskningsassistent Julia Johansson genomförde intervjuerna. Dessa intervjuer håller på att sammanställas och kommer att resultera i tre manus.

Datainsamling #2: Vi har även genomfört en datainsamling, inklusive etikansökan. Målet med studien är att intervjua ungdomar om vad de anser vara viktigt för att etablera meningsfull fritid, god hälsa och kunna klara av skolan. Ungdomarna rekryterades från de organisationer/platser som aktörerna i datainsamling #1 ansvarade för. Forskningsassistent Sara Karvonen genomförde intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats och resultatet håller på att sammanställas och kommer att resultera i (minst) ett manus.

Nästa steg

Projektet fortsätter under 2021 med att sammanställa resultat från hösten 2020 intervjuer med ungdomar och skriva ihop rapport. Vi kommer även att förankra och diskutera resultat med den referensgrupp med ungdomar som vi har. Vi kommer att ordna en workshop med Samhällskontraktets representanter för att beskriva resultat och diskutera hur vi går vidare.

Publikationer

Publicerade artiklar
Bälter K, Rydenstam T, Fell T, King A, Buli GB. Data from an Our Voice Citizen Science study in neighborhoods with low socioeconomic status - a proof of concept study in Sweden. Data in brief, volume 33, December 2020 106394.
Läs artikeln här.länk till annan webbplats


Rydenstam T, Fell T, Buli GB, King A, Bälter K. Using citizen science to understand the prerequisites for physical activity among adolescents in low socioeconomic status neighborhoods - the NESLA study. Health and Place (65), 2020.
Läs artikeln här.länk till annan webbplats


Om projektet

 • Start maj 2019
 • Avslutas december 2021
 • Medfinansiering utöver medel från MKHV
  Vinnovaanslaget AGERA (lön till Benti Buli Geleta januari – augusti 100%)
  Forskningsanslaget på HVV (Katarina Bälters lön)
 • Personer som arbetat med projektet under 2020: Katarina Bälter, Julia Johansson, Sara Karvonen, Benti Buli Geleta, Fredrik Enquist
 • Huvudsakliga samarbetspartners:
  Professor Abby King, Stanford University och det globala nätverket för medborgarforskning
  Our Voice.
  Lektor Annika Tillander, Linköpings Universitet
  Lektor Camilla Eriksson, HVV, MDH (ny)
  Lektor Karl Asp, UKK, MDH (ny)
 • Projektledare Katarina Bälter, professor i Folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola
  E-post: katarina.balter@mdh.se
  Tfn 021-15 17 53länk till annan webbplats