Maincontent

ACTION

Hur viktigt är en meningsfull fritid och god hälsa för att klara gymnasieskolan?

Målet med projekt ACTION är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiet för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och må bra på sikt.

Mål: Få fler ungdomar att slutföra gymnasiet

Idag går en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever inte ut gymnasiet.

Detta kan leda till ett stort folkhälsoproblem då avbrutna studier eller ofullständiga gymnasiebetyg ökar risken för arbetslöshet och ohälsa.

Forskning visar att det finns ett samband mellan goda skolprestationer och faktorer som fysisk aktivitet, bra matvanor, regelbundna sömnvanor, god psykisk hälsa och föräldrastöd. Studier visar även att kreativa aktiviteter utanför skolan kan främja ungas engagemang och prestationer i skolan och skapa självförtroende och sociala relationer, vilket kan minska risken för psykisk ohälsa.

I projektet Action vill vi därför lyfta fritiden som ett betydelsefullt sammanhang för ungdomars utveckling och studieresultat.

Så här går projektet till:

Projektet startade i maj 2019 genom ett initiativ från Västerås stad, vars satsning ”Skola först” handlar om att alla kommunala organisationer ska bidra till att fler barn och unga går ut skolan med godkända betyg.

Ett av tre fokusområden under ”Skola först” är meningsfull fritid. Det blev grunden för vår undersökning av vilken betydelse meningsfull fritid kan ha för gymnasieungdomars skolprestationer. Vi intervjuade dels aktörer som erbjuder fritidsaktiviteter, dels en referensgrupp med ungdomar.

Datainsamling #1: En intervjustudie med aktörer som erbjuder eller ansvarar för aktiviteter kopplade till ungdomars fritid (ungdomsgård, kyrka, bibliotek, skolstrateg, kulturstrateg, idrottsrörelsen mm). Målet med studien var att intervjua aktörer om vad de anser är viktigt för att ungdomar på gymnasiet ska kunna skapa en meningsfull fritid, god hälsa och klara av skolan. Forskningsassistent Julia Johansson genomförde intervjuerna som kommer att resultera i tre manus.

Datainsamling #2: En intervjustudie med ungdomar om vad de anser vara viktigt för att skapa meningsfull fritid, god hälsa och klara av skolan. Ungdomarna rekryterades från de organisationer/platser som aktörerna i datainsamling #1 ansvarade för. Forskningsassistent Sara Karvonen genomförde intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats och kommer att resultera i (minst) ett manus.

Nästa steg

Projektet fortsätter under 2021 då vi sammanställer resultatet från intervjuerna med ungdomar och skriver en rapport. Vi ska förankra och diskutera resultatet med referensgruppen med ungdomar och kommer även att ordna en workshop med Samhällskontraktets representanter för att beskriva resultatet och diskutera hur vi går vidare.

Publikationer

Publicerade artiklar
Bälter K, Rydenstam T, Fell T, King A, Buli GB. Data from an Our Voice Citizen Science study in neighborhoods with low socioeconomic status - a proof of concept study in Sweden. Data in brief, volume 33, December 2020 106394.
Läs artikeln här. Länk till annan webbplats.


Rydenstam T, Fell T, Buli GB, King A, Bälter K. Using citizen science to understand the prerequisites for physical activity among adolescents in low socioeconomic status neighborhoods - the NESLA study. Health and Place (65), 2020.
Läs artikeln här. Länk till annan webbplats.

Läs även artikeln: Unga som cyklar eller går till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss

 

Om projektet

 • Start maj 2019
 • Avslutas december 2021
 • Medfinansiering utöver medel från MKHV:
  Vinnovaanslaget AGERA (lön till Benti Buli Geleta januari – augusti 100%)
  Forskningsanslaget på HVV (Katarina Bälters lön)
 • Personer som arbetat med projektet under 2020: Katarina Bälter, Julia Johansson, Sara Karvonen, Benti Buli Geleta, Fredrik Enquist
 • Huvudsakliga samarbetspartners:
  Professor Abby King, Stanford University och det globala nätverket för medborgarforskning
  Our Voice.
  Lektor Annika Tillander, Linköpings Universitet
  Lektor Camilla Eriksson, HVV, MDH (ny)
  Lektor Karl Asp, UKK, MDH (ny)
 • Projektledare Katarina Bälter, professor i Folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola
  E-post: katarina.balter@mdh.se
  Tfn 021-15 17 53 Länk till annan webbplats.