Maincontent

Alliansbyggande i motvind

I socialtjänstens utredande av barn som far illa är det av största vikt att socialarbetarna gör ett samvetsgrant jobb i relation till lagstiftning, men även, och kanske framförallt, att de ger hjälp till de familjer som är i behov av stöd. Men hur gör socialaretaren för att få en god arbetsrelation när ingången till en familj är via en anmälan från någon som anser att ett barn far illa?

Mål

Målet med projektet är att öka de vetenskapliga diskussionerna vid socialtjänsten i Västerås kommun samt möjliggöra för forskarna på plats att undersöka viktiga frågor. Syftet med studien är att undersöka alliansbyggande i myndighetsutövning.

Trots att det sociala arbetet har funnits som akademiskt ämne under många årtionden är det fortfarande oklart vad det är som urskiljer en bra socialarbetare från en dålig. I socialtjänstens utredande av barn som far illa är det viktigt att socialarbetarna gör ett omsorgsfullt jobb i relation till lagar, men även, och kanske framför allt, att de ger hjälp till de familjer som är i behov av stöd.

Så här gick projektet till

Socialsekreterare som av kollegor och ledning bedömdes som goda förebilder valdes ut. Med dem följde forskaren några utredningar som var nya kontakter under undersökningstiden. I direkt anslutning till mötet intervjuades socialsekreteraren och klienten om deras upplevelse av samtalet.

Resultat

Efter det tredje samtalet fick klienterna och socialsekreterarna fylla i en blankett, Working Alliance Inventory (WAI), vilken är ett instrument som mäter den uppskattade alliansen. Materialet analyseras med innehållsanalys samt statistisk analys. Trots möjligheter till tvång är det ingen tvekan om att man får det bästa resultatet genom ett bra samarbete mellan socialarbetaren och familjen.

 

Alliansbyggande i motvind

  • Start 2016-12-01
  • Avslut 2017-11-30
  • Projektansvarig: Pernilla Liedgren
    pernilla.liedgren@mdh.se Telefon 016-15 32 55
  • Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV
  • Forskningsområde: Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd
  • Forskningsinriktning: Hälsa och välfärd