Maincontent

Det offentliga talet om sjuksköterskors och socialsekreterares profession

“Vilka möjliga konsekvenser får den mediala bilden av organisationer och dess yrkesidentiteter?” Välkom-studiens syfte var att synliggöra hur vi talar, skriver och tänker om “problemet” med kompetensförsörjningen, något som kan påverka att man väljer eller väljer bort yrken.

Syfte

Studiens syfte var att synliggöra hur vi talar, skriver och tänker om “problemet” med kompetensförsörjningen. Omgivningens förhållningssätt till problematiken påverkar kommunikationen mellan professionella och mellan professionella och patienter/klienter. Det påverkar också kommunikationen om varför yrkesgrupperna väljer eller väljer bort yrkena.

Så gjorde vi

Genom att studera elektroniskt publicerade medietexter på nationell och lokal nivå, kan problematiken förstås som en retorisk kamp mellan olika versioner av tillståndet i vården och omsorger, där vissa parter inte får gehör för sina versioner.

Resultat

Det resultat som framkom i studien synliggjorde hur “sanningar” kring problematiken skapas och återupprepas. Detta gav ett underlag för såväl politiker som chefer att diskutera:

“Vilka möjliga konsekvenser får den mediala bilden av organisationer och dess yrkesidentiteter?”

Resultatet gav även politiker och chefer inom välfärdssektorn ett underlag för att diskutera och se över vad som kan göras ute på olika arbetsplatser för att nyansera den mediala bilden, och för att ge en motvikt till “sanningarna”.

Välkom 1: Relationen till den offentliga organisationen

Artiklar

Forskargruppen inom delstudien publicerade ett flertal artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Välkom - Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning

 Välkom tar avstamp i utmaningen med en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, där det under kommande år kommer att finnas stora rekryteringsbehov.