Maincontent

Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår

Hur används digital teknik för barns läs- och skrivutveckling?

Målet med projektet är att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med hjälp av digital teknik i tidiga skolår (F-3).

Projektet syftar även till att utveckla det didaktiska och specialpedagogiska arbetet i praktiken genom att lärare och speciallärare/specialpedagoger medverkar i projektet.

Så här går projektet till

Forskningsstudien består av tre delar: 1) fallstudie i två klasser i årskurs 2; 2) fallstudie i två förskoleklasser och 3) fokusgruppsintervjuer med lärare.

I fallstudien 1 fokuserar vi på hur digital teknik används för att differentiera undervisning, med ett särskilt fokus på läs- och skrivundervisning. I fallstudie 2 undersöker vi hur digital teknik används i förskoleklass för att främja tidig läs- och skrivutveckling.

I fokusgrupper riktas intresset mot lärares professionella roll och ledarskap i det digitala klassrummet.

Projektet genomförs i samverkan mellan Mälardalens högskola och två kringliggande kommuner.

Resultat

Forskargruppen har under året arbetat med tre olika forskningsartiklar som bygger på resultat från de tre delstudierna. En är inskickad till en tidskrift, de andra är under bearbetning.

Till hösten planeras för en gemensam digital konferens där resultat från de tre MKL-projekten presenteras.

Coronapandemin har påverkat projektet, till exempel genom att datainsamling på skolor har fått avbrytas. Vi har därför inte kunnat genomföra presentationer och forskningscirklar på lokala skolor/kommuner.

När det gäller Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår (F-3) har vi förhoppningar om att under hösten till viss del kunna återuppta och avsluta såväl datainsamling som rapportering till de skolor som varit involverade i projektet.

Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår (F-3)

Start 2019-08-01

Planerat avslut 2021-12-31

Huvudfinansiering Mälardalens kompetenscenter för lärande, MKL

Medverkande forskare: Susanna Andersson, doktorand i didaktik; Pernilla Kallberg, lektor i pedagogik; Tina Hellblom-Thibblin, docent i specialpedagogik och Gunilla Sandberg, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik.

Projektansvarig: Professor Gunilla Sandberg telefon
Telefon +4621107343  
gunilla.sandberg@mdh.se