Maincontent

Digi-REFLECT

Hur används digital teknik för barns läs- och skrivutveckling?

Målet med projektet är att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med hjälp av digital teknik i tidiga skolår (F-3).

Projektet syftar även till att utveckla det didaktiska och specialpedagogiska arbetet i praktiken genom att lärare och speciallärare/specialpedagoger medverkar i projektet.

Om projektet

Lärares ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion samt förmågan att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.

Tidigare forskning har visat att reflektion och återkoppling inom professionellt lärande och lärarutbildning behöver knytas an till autentisk, empiriskt samlad data, och att audiovisuella, digitala verktyg behöver introduceras i lärarutbildning och lärarens yrkesmässiga utveckling.
I projektet används en digital videobaserad applikation, VEO (Video Enhanced Observation. Genom att spela in lektioner och förse inspelningen med markeringar (sk. tags) som lyfter fram vad läraren gör, får lärare och lärarstudenter möjlighet att identifiera, granska, diskutera och analysera olika aspekter av sin undervisning och stärkas i sitt ledarskap.

I projektet ingår individuella intervjuer, gruppintervjuer och workshops.
Projektet genomförs inom ramen för MDH:s lärarutbildningsprogram. Basen utgörs av utbildningen för studenter i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Om projektet

  • Start 2019-09-02
  • Planerat avslut 2022-04-01
  • Huvudfinansiering Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL)
  • Samarbetspartners: Västerås stad och Eskilstuna kommun
  • Medverkande forskare: Olcay Sert, Annaliina Gynne och Maria Larsson.
  • Projektansvarig: Olcay Sert, universitetslektor
    olcay.sert@mdh.se
    tfn 021-101636