Maincontent

Fik@rummet

Går det att få äldre personer att känna sig mindre isolerade och ensamma?

I projektet Fik@rummet utvecklar och testar vi en webbplattform som kan stärka äldre personers sociala nätverk.

En webbplattform som motverkar ensamhet

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid. Det är därför oerhört viktigt att motverka ensamhet, både för individen och för samhället.

Webbaserade sociala aktiviteter kan förbättra äldre personers sociala nätverk och öka deras deltagande i aktiviteter. Målet med Fik@rummet är att komplettera befintlig vård och omsorg och öka självständighet, delaktighet och tillgänglighet hos äldre.

Från workshops till färdig webbplattform

2019 gjorde vi en delstudie utifrån workshops där äldre personer med erfarenhet av ensamhet tillsammans med personal från hemsjukvård, forskare och programutvecklare diskuterade webbplatsens innehåll och utformning.

Under 2020 gjorde vi en genomförbarhetsstudie där deltagarna fick använda webbplattformen under 3 månader, besvara frågor om användbarheten och skatta socialt nätverk och upplevelse av ensamhet. Efter studien gjorde vi intervjuer för att ta del av deltagarnas erfarenheter.

Resultat

Implementeringen, finansierad av Vinnova, genomförs under oktober 2020 till maj 2021 och innebär att Fik@rummet vidareutvecklas när det gäller funktion, design och kapacitet.

Webbplattformen har testats under 2020 och 2021 i Eskilstuna kommun och Västerås stad och planeras börja spridas till Sveriges kommuner under hösten 2021.

Fik@rummet

Start: 2019-04-01

Planerat avslut: 2021-05-31

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse, Vinnova

Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad och Atea

Projektansvarig: Universitetslektor i sjukgymnastik / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert petra.heideken.wagert@mdh.se

tfn 021-103188