Maincontent

Fik@rummet

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet.

Webbplatform motverkar ensamhet

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid. Både för individen och för samhället är det därför oerhört viktigt att motverka ensamhet.

Nu testas en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet. [ projekt Fik@rummet].

Projekt Fik@rummet

Start: 2019-04-01

Planerat avslut: 2021-05-31

Huvudfinansiering: MKHV

Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse, Vinnova

Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad och Atea

Projektansvarig:

Universitetslektor i sjukgymnastik / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert petra.heideken.wagert@mdh.se

tfn 021-103188

Förbättra sociala nätverk

Att som äldre person vara socialt isolerad (ha ett otillräckligt socialt nätverk) och uppleva ensamhet är sammankopplat med psykisk och fysisk ohälsa. Webbaserade sociala aktiviteter har potential att förbättra äldre personers sociala nätverk och öka deltagande i aktiviteter, vilket kan minska deras upplevelse av ensamhet.

Delstudie 1 - utformning

I delstudie 1 (2019) diskuterade äldre personer som har erfarenhet av ensamhet behov och utformning av webbplattformen, först själva och sedan tillsammans med personal från hemsjukvård. Vid samtliga workshops var även forskare och programutvecklare med, så att webbplattformen utvecklades i en iterativ co-design-process.

Testning av webbplattform

Under 2020 testas webbplattformen i en genomförbarhetsstudie där deltagarna får använda webbplattformen under 3 månader och kontinuerligt besvara frågor om användbarheten och skatta socialt nätverk och upplevelse av ensamhet. Intervjuer genomförs efter interventionen för att ta del av deras erfarenheter av att ha använt webbplattformen.

Delstudie 2 - implementering

Fas 2, som finansieras av Vinnova, genomförs under oktober 2020 till maj 2021 och innebär en vidareutveckling av Fik@rummet vad gäller funktion, design och kapacitet. Webbplattformen ska under 2021 implementeras i Eskilstuna kommun och Västerås stad, där både implementeringsprocessen och funktioner i Fik@rummet utvärderas.

Fik@rummet förväntas komplettera befintlig vård och omsorg i aktuella organisationer med sin primär- respektive sekundärpreventiva ansats av generell hälsa respektive social isolering och upplevd ensamhet. Vidare är målet med Fik@rummet att öka självständighet, delaktighet och tillgänglighet hos den äldre befolkningen.