Maincontent

Forskning och utvärdering för högre chefsutbildning

 Under perioden 2017 och 2018 gavs, inom Välkom, en högre chefsutbildning med övergripande mål att säkra chefsförsörjning på direktörs-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Avsikten med programmet är att förbereda deltagarna inför arbetet att hålla ihop större sammanhang, vara chef över chefer, samspela med den politiska nivån, och samspela på tvären inom och mellan organisationer. Inom Välkom sker följeforskning av programmet.

Det högre chefsprogrammet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås Stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland samt MDH. Chefsprogrammet pågår under ett års tid och inkluderar metoder som föreläsningar, skuggning, workshops, studiebesök och arbete i utvecklingsgrupper. Sammantaget deltar 21 chefer i programmet som leds av en programledare (organisationskonsult Gunnar Westling).

Mål med chefsprogrammet

  • Ge djupa insikter i kommande utmaningar för kommuner, landsting och region och utpeka vad dessa utmaningar kommer att kräva av framtidens ledare i form av nya grepp kring ledarskap och organisation.
  • Stärka förmågan att se den egna enhetens uppgift utifrån ett helhetsperspektiv, och vilka möjliga vägar det finns kring samarbete och samverkan för att skapa bästa möjliga helhetsresultat.
  • Tydliggöra vad uppgiften innebär att bedriva indirekt ledarskap – dvs. hitta ett arbetssätt som får första linjens chefer att växa med uppgiften.
  • Etablera ett nätverk över organisationsgränser som en grund för framtida samverkan.

Målgrupp för chefsprogrammet

Målgruppen för programmet är chefer som redan finns i organisationerna och som bedöms ha potential att hantera den komplexitet som kommer med ett chefsuppdrag motsvarade direktörs-, förvaltnings- eller verksamhetschef i de medverkade organisationerna.

Följeforskning

Syftet med följeforskningen är att undersöka programdeltagarnas lärande och utveckling under programmets gång, samt att bedöma i vilken utsträckning programmet bidrar till förståelse och förberedelse för ett chefsuppdrag på direktörs-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå.

Resultaten från forskningen/utvärderingen planeras att spridas genom en workshop som genomförs i respektive organisation. Till dessa workshops kommer bland annat chefer, HR-medarbetare och politiker att bjudas in. Vid dessa workshops är avsikten också att chefer som gått Högre chefsprogrammet 2017/2018 ska medverka och delge sina erfarenheter från deltagandet
i programmet. Den vetenskapliga resultatspridningen kommer att ske genom författandet av en vetenskaplig tidskriftsartikel.

Forskargrupp

Forskningen/utvärderingen genomförs av forskare som ingår i forskargruppen Hållbart arbetsliv vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid MDH. I planering, genomförande och rapportering medverkar Robert Larsson, Carina Loeb och Kerstin Isaksson (vetenskapligt ansvarig).

Forskning och utveckling för högre chefsutbildning