Maincontent

Kontinuitet i vårdkedjan Mödravård-Förlossningsvård-BBvård-Barnhälsovård

Vårdkedjan mödravårdförlossningsvård-BBvårdbarnhälsovård-elevhälsa har som
uppdrag att främja barns hälsa,utveckling och delaktighet. För detta behövs patientsäker
överföring mellan dessa verksamheter dvs. kontinuitet i vårdkedjan som förutsätter samverkan
och samordnade evidensbaserade insatser. Projektets syfte är att systematiskt kartlägga
brister och förbättringsmöjligheter av kontinuitet i angiven vårdkedja gällande arbetssätt för
samverkan och samordning av evidensbaserade insatser för föräldrastöd som säkerställer
barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet.

Metod

En systematisk kartläggning av vetenskapliga artiklar från databaser Cinahl Plus och MedLine, under 2010-2019. Totalt identifierades 554 artiklar. Efter granskningsprocess inkluderas 14 artiklar för kvalitativ innehållsanalys. De inkluderade artiklarna analyseras deduktivt utifrån kategorierna organisatorisk, informativ och relationell kontinuitet.

Resultat

Organisatorisk kontinuitet relaterar till att samordna strategier och evidensbaserade hälso- och sjukvårdsinsatser. Det framkommer att samordnade strategier mellan Mödrahälsovård och Barnhälsovård främjar effektiv vård, patientsäkerhet och bidrar till arbetstillfredsställelse. Dock saknar kvinnorna en övergripande struktur för tiden efter
förlossningen och önskar att olika delar i vårdkedjan har samma riktlinjer avseende arbetssätt, delaktighet, amningsstöd och hembesök. Informativ kontinuitet relaterar till samordnad informationsöverföring för samordnade hälso- och sjukvårdsinsatser. Det framkommer behov av en samordnad journal i vårdkedjan för att effektivt kunna samordna hälso- och sjukvårdsinsatser. Relationell kontinuitet relaterar till att barn och föräldrar upplever att hälsooch sjukvårdsinsatser under graviditet, förlossning och småbarnsåren är sammanfogade över tid. Det framkommer att en sammanhållen vårdrelation främjar kvinnans tillit och trygghet i föräldraskapet och att kvinnorna önskar etablera en stark och bestående relation med barnmorskan och barnhälsovårdsjuksköterskan.

Slutsatser

Befintliga resurser kan nyttjas mer effektivt och hälsoekonomiskt genom förbättrad kontinuitet i vårdkedjan.

Planerad spridning av projektet

Vårdkedjemöten: Återkoppling avseende projektet kommer att ske via vårdkedjemöten. Vid dessa vårdkedjemöten medverkar representanter från hela vårdkedjan; mödrahälsovård, förlossningsvård, BBvård och barnhälsovård.

Konferenser: Spridning om projektet har genomförts vid MKHVs webbinarium 10/12-20.


Utbildning: Projektets resultat kommer att spridas vid föreläsningar inom specialist
sjuksköterske-och barnmorskeprogrammen.


Vetenskaplig spridning: Två vetenskaplig artiklar planeras att sammanställas från projektet.

Om projektet

  • Samverkanscheck 2020
  • Avslut 2020-12-31
  • Huvudfinansiering Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL)
  • Samarbetspartners: Mälardalens högskola och Region Västmanland
  • Projektansvarig: Maria Harder (docent i vårdvetenskap, Region Västmanland & MDH)
    maria.harder@mdh.se
    tfn 021-10 16 12länk till annan webbplats