Maincontent

Kontinuitet i vårdkedjan för barn och unga

Hur kan vi säkerställa barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet?

Projektet Kontinuitet i vårdkedjan Mödravård-Förlossningsvård-BBvård-Barnhälsovård syftar till att systematiskt kartlägga brister och förbättringsmöjligheter av kontinuitet i vårdkedjan.

Så här gick projektet till

2010-2019 gjorde vi en systematisk kartläggning av vetenskapliga artiklar från databaser Cinahl Plus och MedLine. Totalt identifierades 554 artiklar. Efter granskningsprocessen inkluderade vi 14 artiklar för kvalitativ innehållsanalys. De inkluderade artiklarna analyserades utifrån olika kategorier: organisatorisk, informativ och relationell kontinuitet.

Resultat

Kartläggningen visade att kontinuitet är viktigt för samordning, information och relationer. Organisatorisk kontinuitet: Samordnade strategier mellan Mödrahälsovård och Barnhälsovård främjar effektiv vård och patientsäkerhet. Dock saknar kvinnorna en övergripande struktur för tiden efter förlossningen och önskar att olika delar i vårdkedjan har samma riktlinjer vad gäller arbetssätt, delaktighet, amningsstöd och hembesök.

Informativ kontinuitet: Behov finns av en samordnad journal i vårdkedjan för att effektivt kunna samordna hälso- och sjukvårdsinsatser.

Relationell kontinuitet: En sammanhållen vårdrelation främjar kvinnans tillit och trygghet i föräldraskapet. Kvinnorna önskar en stark och bestående relation med barnmorskan och barnhälsovårdsjuksköterskan.

Slutsatsen är att befintliga resurser kan nyttjas mer effektivt och hälsoekonomiskt genom förbättrad kontinuitet i vårdkedjan.

Så här spred vi resultaten

Vårdkedjemöten: Med representanter från hela vårdkedjan; mödrahälsovård, förlossningsvård, BBvård och barnhälsovård.

Konferenser: MKHVs webbinarium 10/12-20.

Utbildning: Projektets resultat kommer att spridas vid föreläsningar inom specialistsjuksköterske-och barnmorskeprogrammen.

Vetenskaplig spridning: Två vetenskaplig artiklar planeras att sammanställas.

 

Kontinuitet i vårdkedjan för barn och unga