Maincontent

Min Framtidsplan

Hur kan människor stöttas i sitt åldrande? Projektet syftar till att ta fram en digital tjänst - Min Framtidsplan - som med visualisering och olika verktyg hjälper människor att planera för ett hälsosamt åldrande.

Ett digitalt stöd för ett hälsosamt åldrande

Att vi lever längre är värdefullt, både för individer och för samhälle. Men den ökande andelen äldre i befolkningen utgör också en global demografisk utmaning.

En nyckelfaktor är hälsa och välbefinnande hos den äldre befolkningen. Att säkerställa bästa möjliga hälsa och välbefinnande i äldre ålder är därför avgörande om vi ska uppnå en hållbar utveckling där äldre människors behov och rättigheter tillgodoses och samhällets resurser räcker till.

En av de mest lovande strategierna för att uppnå detta är ett så kallat "hälsosamt åldrande", definierat som "processen att utveckla och upprätthålla den funktionella förmågan som möjliggör välbefinnande i äldre ålder”.

Målet med projektet är därför att ta fram en digital tjänst - Min Framtidsplan - som med visualisering och olika verktyg stödjer människor att planera för ett mångfacetterat hälsosamt åldrande. Min Framtidsplan kommer dessutom att innehålla länkar till nationella, regionala och lokala stöd samt verktyg och service inom de områden där människor kan och vill förbättra förutsättningar för hälsa och välbefinnande. När medborgarna upplever att de får stöd i sin egen strävan efter ett hälsosamt åldrande och möjligheten att själv kunna påverka sin egen framtid, ökar dialogen och förtroendet mellan medborgarna och den offentliga verksamheten.

En prioriterad del av projektet är att hitta ett företag eller en nationell aktör som säljer andra lösningar till kommuner och regioner och som skulle kunna inkludera Min Framtidsplan i sin tjänsteportfölj.

Aktiviteter

Ett forskningsprojekt skapades för att utveckla och följeforska Eskilstuna kommuns och Regions Sörmlands arbete med Nära vård med särskilt fokus på två prioriterade områden: Allmän prevention (förebyggande insatser till den äldre befolkningen) och Indikerad prevention (uppmärksamma första tecken på behov av vård och/eller omsorg).

Under mars-april 2020 diskuterade och planerade forskarna, i samverkan med Mona Jonsson på det statliga forskningsinstitutet RISE och Johan André på teknikföretag Significant Bit, en ansökan om forskningsanslag till Vinnovas utlysning "Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor", med ett innehåll till värde och nytta för samtliga parter. Under maj-augusti skrev forskarna aktivt fram en forskningsplan som dels innehöll en kunskapsöversikt av området Nära vård, dels en anslagsansökan som operationaliserar de två prioriterade områdena Allmän och Indikerad prevention. Anslagsansökan skickades den 25 augusti till Vinnovas utlysning "Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor".

Resultat

Ansökan om medel avslogs av Vinnova i oktober 2020. Forskningsplanen planeras vidare i samarbete med Eskilstuna kommun, Region Sörmland och RISE och ska användas i ytterligare anslagsansökningar under 2021.

I övrigt har arbetet resulterat i viktiga insikter och kunskaper inom området. Det finns en tydlig efterfrågan från hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, speciellt med utgångspunkt i den förflyttning mot Nära vård som pågår, av ett digitalt hjälpmedel/plattform som projektplanen för Min Framtidsplan arbetat fram.


Om projektet

  • Samverkanscheck för 2020
  • Projektet led av: Annelie Gusdal, HVV, Mälardalens Högskola. Christine Gustafsson, HVV, Mälardalens Högskola. Maria Andersson, Eskilstuna kommun. Suzanne Freimanis, Region Sörmland