Maincontent

Min Framtidsplan

Projektet avser att ta fram en digital, motiverande tjänst - Min Framtidsplan - som med visualisering och olika verktyg stödjer personer att planera för ett mångfacetterat hälsosamt åldrande.

Sammanfattning

Att vi lever längre är en värdefull resurs, både för individerna och för samhället. Men den ökande andelen äldre i befolkningen utgör också en global demografisk utmaning. Omfattningen av utmaningen är starkt beroende av en nyckelfaktor: hälsa och välbefinnande hos den äldre
befolkningen. Att säkerställa bästa möjliga hälsa och välbefinnande i äldre ålder är därför avgörande om vi ska uppnå en hållbar utveckling där äldre människors behov och rättigheter tillgodoses samt att samhällets resurser räcker till. En av de mest lovande strategierna för att möta dessa behov och rättigheter är ett så kallat "hälsosamt åldrande", definierat som
"processen att utveckla och upprätthålla den funktionella förmågan som möjliggör välbefinnande i äldre ålder”.


Projektet avser därför att ta fram en digital, motiverande tjänst - Min Framtidsplan - som med visualisering och olika verktyg stödjer personer att planera för ett mångfacetterat hälsosamt åldrande. Min Framtidsplan kommer dessutom att innehålla länkar till både nationella, regionala och lokala stöd, verktyg och service inom de områden där jag kan och vill förbättra förutsättningar för hälsa och välbefinnande i min livssituation som pensionär. Detta kommer att öka dialogen och förtroendet mellan medborgarna och den offentliga verksamheten när medborgarna upplever att de får stöd i sin egen strävan efter ett hälsosamt åldrande och möjligheten att själv kunna påverka sin egen framtid. Ett prioriterat arbetspaket i projektet är att hitta en tagare för denna tjänst, till exempel ett företag som säljer andra lösningar till kommuner och regioner som skulle kunna inkludera denna lösning i sin tjänsteportfölj alternativt en nationell aktör.

Aktiviteter

Gemensamt skapades ett forskningsprojekt med avsikt att utveckla och följeforska Eskilstuna kommuns och Regions Sörmlands arbete med Nära vård med särskilt fokus på de två prioriterade områdena: Allmän prevention (förebyggande insatser till den äldre befolkningen) och Indikerad prevention (uppmärksamma första tecken på behov av vård och/eller omsorg).
Under mars-april 2020 diskuterade och planerade forskarna, i samverkan med Mona Jonsson på det statliga forskningsinstitutet RISE och Johan André på teknikföretag Significant Bit, en ansökan om forskningsanslag till Vinnovas utlysning "Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor" (se bilaga) med ett innehåll till värde och
nytta för samtliga parter. Under maj-augusti skrev forskarna aktivt fram en forskningsplan som dels innehöll en kunskapsöversikt av området Nära vård, dels en anslagsansökan som operationaliserar de två prioriterade områdena Allmän och Indikerad prevention. Anslagsansökan skickades den 25
augusti till Vinnovas utlysning "Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor".

Resultat

Ansökan om medel avslogs av Vinnova i oktober 2020, den framtagna forskningsplanen planeras vidare i samarbete med Eskilstuna kommun, Region Sörmland och RISE att användas i ytterligare anslagsansökningar under 2021. I övrigt har arbetet resulterat i viktiga insikter och kunskaper
inom området. Det finns en tydlig efterfrågan från hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, speciellt med utgångspunkt i den förflyttning mot Nära vård som pågår, av ett digitalt hjälpmedel/plattform som projektplanen för Min Framtidsplan arbetat fram.

 

Om projektet

  • Samverkanscheck för 2020
  • Projektet led av:
    ANNELIE GUSDAL, HVV, Mälardalens Högskola
    CHRISTINE GUSTAFSSON, HVV, Mälardalens Högskola
    MARIA ANDERSSON, Eskilstuna kommun
    SUZANNE FREIMANIS, Region Sörmland