Maincontent

Multiprofessionellt samordnade insatser

Projektets idé är utveckla ett integrerat multiprofessionellt team som utformar arbetssätt som erbjuder ett sammanhållet vård- och omsorgssystem för äldre personer med komplexa behov i ordinärt boende.

Multiprofessionella team

Samhället ställer ökade krav på att region och kommun ska utföra verksamhet gemensamt för multisjuka äldre med omfattande behov. Multiprofessionellt samarbete är en viktig succéfaktor för att patienten/brukaren skall känna sig nöjd med den övergripande hälso – och sjukvården.

Genom att skapa multiprofessionella team, med professioner från både region och kommun som tillsammans arbetar i den äldre personens hem kan den vård och omsorg personen får utökas från hur det ser ut idag. Syftet är att genom intervention med ett multiprofessionellt ”försöks-team”, bestående av regionens och kommunens olika verksamheter, skapa arbetsmodeller för att minska vårdinsatser, främja egenvård och en trygg situation i hemmet för de allra mest sjuka/multisjuka äldre. Den övergripande forskningsdesignen är en interventionsstudie formad som applikationsforskning, vilket är en forskningsmetod där forskare involverar utövare och brukare som medforskare/medskapare och där aktörerna tillsammans löser praktiska problem för att förbättra praxis.

Datainsamling planeras i form av: Mått av hemtjänsttimmar, vårdcentralsbesök, sjukbesök och inläggningar som fokuserad patient/brukargrupp följs upp. Kvalitativa, individuella intervjuer planeras med patienter/brukare och anhöriga samt fokusgruppsintervjuer med det multiprofessionella teamet.