Maincontent

Ökad samverkan med civilsamhället genom digital mötesplats

Syftet med projektet är att följeforska implementeringen av ett digitalt verktyg i offentlig
verksamhet. Införandet av det digitala verktyget
syftar till att underlätta för människor/medborgare/
civilsamhälle att komma i kontakt med varandra för
att få och/ eller ge hjälp och stöd genom en
frivilliginsats.

Bakgrund


Antalet äldre personer förväntas öka kraftigt under den närmaste tioårsperioden. Detta medför ett ökat kostnadstryck för kommunsektorn, som redan idag har en ansträngd ekonomi.Samtidigt ökar kraven på personcentrerad vård och omsorg, och att nya innovationer som gagnar äldre personers möjligheter till ett självständigt liv tas tillvara. För att fortsatt kunna leverera god välfärd måste kommuner och regioner bland annat förändra arbetssätt med hjälp av till exempel digitalisering och förebyggande hälsoarbete. Drygt 75 procent av äldre personer som bor i ordinärt boende och har stöd av hemtjänst bor ensamma. 14 procent uppger att de ofta besväras av ensamhet. Samtidigt finns det outnyttjade resurser i samhället som kan bidra på olika sätt. Det traditionella frivilligarbetet är dock ofta organiserat så att det kräver vissa åtaganden och förpliktelser från personer som vill engagera sig. Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun har i uppdrag att öka samverkan med civilsamhället. Förvaltningen planerar
att införa ett digitalt verktyg som gör det enklare att sammanföra människor som har behov av stöd med människor som vill bistå på ett säkert sätt. Syftet med projektet är att följeforska implementeringen av det digitala verktyget och att identifiera framgångs- och riskfaktorer i implementeringsprocessen i syfte att dra lärdomar och utveckla förvaltningens arbetssätt och metoder.

Aktiviteter

 • Intern process för att säkerställa verktygets säkerhet (IT-säkerhetsklassning)
 • Process tillsammans med kommunjurist för att säkerställa att insatsen har laglig grund
 • Omvärldsbevakning av andra kommuner med samma verktyg
 • Synkat med kommunens verktyg för validering av person med bank-id
 • Tagit fram process för användning
 • Definierat roller inom organisationen
 • Regelbunden kontakt med följeforskare för avstämning
 • Planering av pilot tillsammans med följeforskare
 • Formulerat plan och bildat arbetsgrupp för avgränsad pilot

Resultat

I den ursprungliga planen för Nyby-projektet fanns det som milstolpe att påbörja pilot i ett hemtjänstområde under hösten 2020. I och med pandemins intågande ställdes implementeringen om. Status just nu är avvaktan på beslut om hur projektet ska gå vidare. Den processen är nu genomförd, och plan för pilot står fast. En ny permanent projektledare är tillsatt för att fortsätta arbeta med projektet under 2021. Den exakta tidsramen för det fortsatta genomförandet under 2021 kommer att bestämmas i förhållande till omständigheterna kring Coronapandemin och relaterade frågor.

 

Om projektet

 • Samverkanscheck 2020
 • Avslut senarelagts till 2021 pga Coronapandemin
 • Huvudfinansiering Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL)
 • Samarbetspartners: Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun
 • Projektansvarig: Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete
  E-post: osman.aytar@mdh.se
  016-15 36 14länk till annan webbplats