Maincontent

Relationen till den offentliga organisationen

VÄLKOM ville ge en fördjupad förståelse för varför så många sjuksköterskor och socialsekreterare lämnar sina arbeten. Detta för att ge heltäckande underlag till förbättringsarbete på organisationsnivå.

Bakgrund

Tidigare forskning visar att alltför hög arbetsbelastning och otillfredsställande arbetsvillkor är viktiga skäl till att lämna sin arbetsplats och sitt yrke. Genom intervjuer med sjuksköterskor och socialsekreterare som har lämnat sina yrken ville VÄLKOM ge en fördjupad förståelse för deras perspektiv på arbetet, relationer på arbetsplatsen och relationer till organisationen. De före detta medarbetarnas upplevda sociala stöd, kommunikation och relationer med organisatoriska aktörer kan ha avgörande betydelse för om man väljer att stanna kvar eller lämna sin organisation.

Så gjorde vi

Under perioden 2014-2016 genomfördes två delstudier inom ramen för Välkom 1. Den ena studien var Relationen till den offentliga organisationen - en studie om orsaker till personalomsättning bland socialsekreterare och sjuksköterskor. 

Den byggde på 300 intervjuer med sjuksköterskor och socialsekreterare som har avslutat sina anställningar. Intervjuerna skulle ge en fördjupad förklaring till varför de valt att lämna yrkena, förutom förklaringarna hög arbetsbelastning och lönenivåer.

Den andra delstudien undersökte hur mediebilden påverkar hur männi­skor talar, skriver och tänker om ”problemet” med kompetensförsörjningen inom välfärds-sektorn. Resultatet ger politiker och chefer inom välfärdssektorn ett underlag för att diskutera vilka konsekvenser mediabilden ger, och även vad som kan göras för att ge en motvikt till “sanningarna”.

Resultat

Det resultat som framkom i studien gav de deltagande organisationerna - kommunerna och landstingen - ett heltäckande underlag till ett förbättringsarbete på organisationsnivå. Resultaten bidrog också med underlag till de deltagande organisationernas arbete med arbetsgivarmärket - att stärka välfärdssektorns attraktionskraft som arbetsgivare gentemot högskolans studenter.

Välkom 1: Relationen till den offentliga organisationen

 Välkom - Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning

 Välkom tar avstamp i utmaningen med en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, där det under kommande år kommer att finnas stora rekryteringsbehov.