Maincontent

Utvärdering av sociala resurs- och investeringsfonder

Social resurs- och investeringsfond används för att stimulera och skapa möjligheter att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktigt hållbar social/kulturell samhällsutveckling. Syftet med det här projektet är att stödja utvärderingen av dessa fonder för att effektivisera och förbättra ansöknings-, bedömnings- och uppföljningsprocesserna.

Under år med ett gott resultat kan kommuner och landsting reservera en del av bokslutsresultatet till en social resurs- och investeringsfond vars medel kan används för att stimulera och skapa möjligheter att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktigt hållbar social/kulturell samhällsutveckling. Syftet med det här projektet är att stödja utvärderingen av dessa fonder för att effektivisera och förbättra ansöknings-, bedömnings- och uppföljningsprocesserna. Då tidigare studier framförallt varit retrospektiva, vilket ökar risken för efterhandskonstruktioner, och inte tagit hänsyn till fondernas kontext ämnar föreliggande projekt studera processerna ”i görandet”, vilket ökar förståelsen för dynamiska och kontextuella aspekter. Projektet genomförs genom interaktiv kunskapsutveckling tillsammans med aktörerna i projektet.

Utvärdering av sociala resurs- och investeringsfonder

Forskningsinriktning: Ekonomiska vetenskaper

Huvudfinansiär: Samhällskontraktet

Samverkande företag/Samarbetspartners: Västerås kommun, Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland

Projektledare: Johan Grinbergs, universitetslektor i företagsekonomi, inriktning organisation, MDH

Startdatum för projektet: 2016-01-01

Slutdatum för projektet: 2016-12-31

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att dels kartlägga befintlig kunskap vad gäller sociala resurs- och investeringsfonder, dels dra slutsatser av en empirisk studie av de sociala resurs- och investeringsfonder som finns i Västerås och Eskilstuna kommuner samt i Landstingen Västmanland och Sörmland. Kartläggningen av kunskapsläget görs under våren och presenteras till sommaren. Den empiriska studien påbörjas under våren och fördjupas under hösten och består av intervjuer och observationer.