Maincontent

VÄLKOM

Ett av Samhällskontraktets samverkansområden är Framtidens arbetsliv med fokus på ett arbetsliv i förändring. Inom Framtidens arbetsliv bedrivs forsknings- och utvecklingsprogrammet
Välkom – Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning. Inom Välkom pågår flera projekt.

Flera VÄLKOM projekt

Välkom tar avstamp i utmaningen med en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, där det under kommande år kommer att finnas stora rekryteringsbehov.

Inom VÄLKOM har vi genomfört:

  • Högre chefsutbildning
  • Forskning och utvärdering för högre chefsutbildning
  • Hälsan börjar på jobbet
  • Första tiden i arbetslivet: förväntningar hos nyexaminerade och den mottagande organisationen

Start 2014 - avslut 2021

Projekt inom Välkom - Välfärdssektorns Långsiktiga kompetensförsörjning

Det offentliga talet om sjuksköterskors och socialsekreterares profession

Välkom-studiens syfte var att synliggöra hur vi talar, skriver och tänker om “problemet” med kompetensförsörjningen, något som kan påverka att man väljer eller väljer bort yrken.

Hälsan börjar på jobbet

Målet med denna studie är att lyfta fram goda konkreta exempel där Samhällskontraktets organisationer har lyckats skapa förutsättningar för hälsosamma strategier bland medarbetarna och analysera hur detta tar sig i uttryck.

Relationen till den offentliga organisationen

VÄLKOM ville ge en fördjupad förståelse för varför så många sjuksköterskor och socialsekreterare lämnar sina arbeten. Detta för att ge heltäckande underlag till förbättringsarbete på organisationsnivå.

Forskning och utvärdering för högre chefsutbildning

Avsikten med programmet är att förbereda deltagarna inför arbetet att hålla ihop större sammanhang, vara chef över chefer, samspela med den politiska nivån, och samspela på tvären inom och mellan organisationer. Inom Välkom sker följeforskning av programmet.