Maincontent

Tillsammans får vi saker att hända

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun
och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet.

Vi utgår från vår vision

Allt vi gör inom nya Samhällskontraktet utgår från vår vision och mission.

Vår vision är målet vi strävar mot och fungerar som vår kompass: ”Ett tryggt och hållbart samhälle präglat av tillit där du som invånare känner dig inkluderad och ges förutsättningar att uppnå din fulla potential genom hela livet.”

Vår mission beskriver hur vi arbetar för att uppnå visionen: ”Tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, skapa lärande, främja hälsa, sprida kunskap och insikter genom målmedveten och innovativ samproduktion mellan Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv.”

I allt arbete utgår vi från kommunernas och universitetets måldokument och Agenda 2030.

Det här fokuserar vi på

Samhällskontraktet fokuserar på två områden: Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på.

När det gäller Skolresultat tittar vi på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat. Men det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om barn och ungas hälsa och trygghet i stort, och allt som kan påverka hur väl de lyckas i livet.

När det gäller Nära Vård inklusive välfärdsteknik ska vi bidra till att invånarna upplever ökad hälsa, kan leva ett aktivt liv, är delaktiga i samhället och känner sig trygga. Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör egenvård, hälsofrämjande insatser och psykisk hälsa.

Prioriterade perspektiv som hjälper oss prioritera och fokusera på rätt saker

 • Partnerskap och samproduktion
 • Innovation i offentlig sektor
 • Tvärvetenskaplighet
 • Utgå från invånaren
 • Tillitsskapande
 • Proaktiva insatser
 • Trygghet
 • Digital teknik
 • Ökad brukartid – skola, vård och omsorg utifrån invånarnas behov


Missionsorienterat innovationsarbete

Samhällskontraktet arbetar utifrån ett missionsinriktat angreppssätt, vilket innebär att olika aktörer jobbar i samma riktning mot gemensamt ägda mål (missions). Detta angreppssätt sätter fokus på komplexitet och kräver sektorsöverskridande och branschöverskridande samarbeten. Ett 'mission' är ett inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet ska ha effekt på samhället och vara relevant för en stor del av befolkningen. Vi kallar det för samhällsmål.

 • Angreppssättet förutsätter en strategisk portfölj av sammanvävda forsknings-, utbildnings- och innovationsinitiativ med gemensam riktning.
 • Arbetet koordineras av aktörer på systemnivå, i detta fall kommunerna och universitetet. Och bygger på gemensam kraftsamling, där omställningen sker genom att olika samhällsaktörer går mot det samhällsmål som tillsammans formulerats.

 • Genom angreppssättet förhåller vi i Samhällskontraktet oss till Agenda 2030-målen på ett nytt sätt. De komplexa mål vi tar sig an i missionsarbetet ska hantera reella samhällsutmaningar som spänner över flera av målen i Agenda 2030.

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre delar som tillsammans skapar lösningar och lärande.
I Samhällskontraktet utforskar och tar vi fram lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Vi utforskar behov och utmaningar i vår funktion Samhällsforum. Vi utvecklar, testar och lär i funktionen Samhällslabbet och vi utbildar och forskar i vår funktion Samhällsakademin. Vi faciliterar en arena för våra parter, Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens universitet. Vidare samarbetar vi och bjuder in näringsliv, civilsamhälle och våra invånare.


Samhällskontraktets styrelse

Samhällskontraktet leds av en styrelse med sex ledamöter. Ordförande för styrelsen är Helene Öhrlind, Stadsdirektör, Västerås stad.

Core Team

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras av Samhällskontraktet.

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre funktioner: Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakademin.

Våra projekt

Här hittar du de projekt vi genomfört, de som pågår och de vi snart kommer att se resultatet av.