Maincontent

Tillsammans får vi saker att hända

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet.

Vi utgår från vår vision

Allt vi gör inom nya Samhällskontraktet utgår från vår vision och mission.

Vår vision är målet vi strävar mot och fungerar som vår kompass: ”Ett tryggt och hållbart samhälle präglat av tillit där du som invånare känner dig inkluderad och ges förutsättningar att uppnå din fulla potential genom hela livet.”

Vår mission beskriver hur vi arbetar för att uppnå visionen: ”Tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, skapa lärande, främja hälsa, sprida kunskap och insikter genom målmedveten och innovativ samproduktion mellan Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv.”

Vi arbetar utifrån kommunernas och universitetets måldokument och Agenda 2030 för att säkerställa att vårt arbete ligger i linje med globala hållbarhetsmål.

Det här fokuserar vi på

Samhällskontraktet har fokus på två områden: Alla barn och unga lyckas och Välmående och självständiga äldre. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på.

När det gäller ambitionen att 'alla barn och unga lyckas' så handlar det om att alltför många barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan. Att ta sig an dessa utmaningar kräver ett förhållningssätt där helheten och relationerna mellan olika faktorer står i fokus. Det handlar inte bara om hur skolorna jobbar, utan om att skapa ett samhälle där alla unga kan medskapa sina sammanhang, känna nutidstro och framtidstro och utveckla meningsfullhet i sitt lärande och utvecklande på fritiden och i skolan. Vi arbetar mot följande mål:

 • Alla barn och unga ges förutsättningar och tar sin rätt att medskapa sina sammanhang.
 • Alla barn och unga har hållbara och hälsosamma vuxenrelation i och utanför hushållet.

När det gäller 'välmående och självständiga äldre' ska vi bidra till att äldre invånare upplever ökad hälsa, aktivitet, delaktighet, självständighet samt trygghet i sina liv. Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör egenvård, hälsofrämjande insatser och psykisk hälsa. Vi arbetar mot följande mål:

 • Alla äldre personer ska uppleva en god hälsa och välbefinnande.
 • Vi har självbestämmande invånare som lever ett socialt och aktivt liv där alla känner sig trygga.
 • I vardagen bidrar alla, utifrån sina förutsättningar, till nyfiket kunskapsutbyte och hållbart och hälsosamt lärande.

Så arbetar vi

Samhällskontraktet hanterar prioriterade samhällsutmaningar som kräver samverkan och innovation. Arbetet bedrivs utifrån ett missionsinriktat angreppssätt. Genom att koppla ihop och ständigt utveckla forskning och utbildning i nära relation till praktiken byggs kapacitet att hantera komplexa samhällsutmaningar över tid samtidigt som snabb förändring kan ske här och nu.

Samhällskontraktet tillhandahåller design- och innovationsstöd i olika processer prioriterade av parterna i nära samarbete med omliggande samhälle. Arbetet inkluderar allt från konceptualisering och prototypframställning till piloter, med målet att säkerställa att innovativa idéer kan realiseras på ett effektivt och hållbart sätt.

För att stärka innovationsförmågan och kapaciteten att arbeta med systeminnovation finns olika utbildningssatsningar inom Samhällskontraktet.

Prioriterade perspektiv som hjälper oss prioritera och fokusera på rätt saker

 • Partnerskap och samproduktion
 • Innovation i offentlig sektor
 • Tvärvetenskaplighet
 • Utgå från invånaren
 • Tillitsskapande
 • Proaktiva insatser
 • Trygghet
 • Digital teknik
 • Ökad brukartid – skola, vård och omsorg utifrån invånarnas behov


Missionsorienterat innovationsarbete

Samhällskontraktet är en samverkansarena där olika aktörer arbetar tillsammans mot gemensamma mål, som vi kallar för 'missions' eller samhällsmål. Detta angreppssätt innebär att vi fokuserar på komplexa samhällsutmaningar och kräver sektorsöverskridande och branschöverskridande samarbeten.

Ett mission eller samhällsmål är ett inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet ska ha effekt på samhället och vara relevant för en stor del av befolkningen.

Det missionsinriktade angreppssättet förutsätter en strategisk portfölj av sammanvävda forsknings-, utbildnings- och innovationsinitiativ med gemensam riktning. Arbetet koordineras av aktörer på systemnivå, i detta fall kommunerna och universitetet, och bygger på gemensam kraftsamling, där omställningen sker genom att olika samhällsaktörer går mot det samhällsmål som tillsammans formulerats.

Genom detta angreppssätt förhåller sig Samhällskontraktet till Agenda 2030-målen på ett nytt och mer effektivt sätt. De komplexa samhällsutmaningarna som vi tar oss an i missionsarbetet hanterar reella problem som spänner över flera av målen i Agenda 2030. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar och rättvis framtid för alla genom samverkan och gemensamt fokus på samhällsmålen.

 

Samhällskontraktets styrelse

Samhällskontraktet leds av en styrelse med sex ledamöter. Ordförande för styrelsen är Helene Öhrlind, Stadsdirektör, Västerås stad.

Core Team

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras av Samhällskontraktet.

Alla våra initiativ

Samhällskontraktet har funnits sedan 2009. Med andra ord har vi lång erfarenhet av att hitta nya lösningar på komplexa problem. Här hittar du de projekt vi genomfört, de som pågår och de vi snart kommer att se resultatet av.

Samhällskontraktets uppkomst

Den 9 februari 2009 tecknades ett unikt avtal. Då enades Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH att tillsammans arbeta med forskning och utveckling. År 2014 gick Region Västmanland och Landstinget Sörmland in i Samhällskontraktet. Allt för regionens bästa.