Maincontent

Tillsammans får vi saker att hända

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun
och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet.

Vi utgår från vår vision

Allt vi gör inom nya Samhällskontraktet utgår från vår vision och mission.

Vår vision är målet vi strävar mot och fungerar som vår kompass: ”Ett tryggt och hållbart samhälle präglat av tillit där du som invånare känner dig inkluderad och ges förutsättningar att uppnå din fulla potential genom hela livet.”

Vår mission beskriver hur vi arbetar för att uppnå visionen: ”Tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, skapa lärande, främja hälsa, sprida kunskap och insikter genom målmedveten och innovativ samproduktion mellan Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv.”

Vi arbetar utifrån kommunernas och universitetets måldokument och Agenda 2030 för att säkerställa att vårt arbete ligger i linje med globala hållbarhetsmål.

Det här fokuserar vi på

Samhällskontraktet har fokus på två områden: Alla barn och unga lyckas och Välmående och självständiga äldre. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på.

När det gäller 'alla barn och unga lyckas' tittar vi på de faktorer som bidrar till att alla klarar skolan. Det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om barn och ungas hälsa och trygghet i stort, och allt som kan påverka hur väl de lyckas i livet.

När det gäller 'välmående och självständiga äldre' ska vi bidra till att äldre invånare upplever ökad hälsa, aktivitet, delaktighet, självständighet samtt trygghet i sina liv. Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör egenvård, hälsofrämjande insatser och psykisk hälsa.

Så arbetar vi

Samhällskontraktet driver aktivt och ger stöd till offentlig innovation. Genom att koppla ihop och ständigt utveckla forskning och utbildning i nära relation till praktiken byggs kapacitet att hantera komplexa samhällsutmaningar över tid samtidigt som snabb förändring kan ske här och nu.

Samhällskontraktet tillhandahåller design- och innovationsstöd i olika processer prioriterade av parterna i nära samarbete med omliggande samhälle. Arbetet inkluderar allt från konceptualisering och prototypframställning till piloter, med målet att säkerställa att innovativa idéer kan realiseras på ett effektivt och hållbart sätt.

För att stärka innovationsförmågan och kapaciteten att arbeta med systeminnovation finns olika utbildningssatsningar inom Samhällskontraktet.

Prioriterade perspektiv som hjälper oss prioritera och fokusera på rätt saker

  • Partnerskap och samproduktion
  • Innovation i offentlig sektor
  • Tvärvetenskaplighet
  • Utgå från invånaren
  • Tillitsskapande
  • Proaktiva insatser
  • Trygghet
  • Digital teknik
  • Ökad brukartid – skola, vård och omsorg utifrån invånarnas behov


Missionsorienterat innovationsarbete

Samhällskontraktet är en samverkansarena där olika aktörer arbetar tillsammans mot gemensamma mål, som vi kallar för 'missions' eller samhällsmål. Detta angreppssätt innebär att vi fokuserar på komplexa samhällsutmaningar och kräver sektorsöverskridande och branschöverskridande samarbeten.

Ett mission eller samhällsmål är ett inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet ska ha effekt på samhället och vara relevant för en stor del av befolkningen.

Det missionsinriktade angreppssättet förutsätter en strategisk portfölj av sammanvävda forsknings-, utbildnings- och innovationsinitiativ med gemensam riktning. Arbetet koordineras av aktörer på systemnivå, i detta fall kommunerna och universitetet, och bygger på gemensam kraftsamling, där omställningen sker genom att olika samhällsaktörer går mot det samhällsmål som tillsammans formulerats.

Genom detta angreppssätt förhåller sig Samhällskontraktet till Agenda 2030-målen på ett nytt och mer effektivt sätt. De komplexa samhällsutmaningarna som vi tar oss an i missionsarbetet hanterar reella problem som spänner över flera av målen i Agenda 2030. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar och rättvis framtid för alla genom samverkan och gemensamt fokus på samhällsmålen.

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre delar som tillsammans skapar lösningar och lärande.

Funktionen Samhällsforum är den första delen där vi utforskar och identifierar behoven och utmaningarna kopplade till våra fokusområden. Vi samarbetar med kommunerna, universitetet, civilsamhället, näringslivet och våra invånare för att ta fram kunskap och information som behövs för att adressera de komplexa samhällsutmaningarna.

Funktionen Samhällslabbet är den andra delen där vi utvecklar, testar och lär oss av lösningar på de identifierade utmaningarna. Vi skapar en plats för innovation, där nya idéer kan testas och utvärderas. Vi samarbetar med våra parter, näringslivet, civilsamhället och våra invånare för att utveckla och testa lösningar som kan bidra till en mer hållbar och rättvis framtid för alla.

Funktionen Samhällsakademin är den tredje delen där vi utbildar och forskar för att skapa kunskap och insikter som behövs för att lösa samhällsutmaningarna. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för våra samhällsaktörer och involverar även studenter och forskare för att bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Genom att samverka med våra parter och involvera näringsliv, civilsamhälle och invånare skapar vi en arena för samverkan och lärande. Vi strävar efter att ta fram lösningar och lära oss av dem för att bidra till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet.


Samhällskontraktets styrelse

Samhällskontraktet leds av en styrelse med sex ledamöter. Ordförande för styrelsen är Helene Öhrlind, Stadsdirektör, Västerås stad.

Core Team

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras av Samhällskontraktet.

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre funktioner: Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakademin.

Våra projekt

Här hittar du de projekt vi genomfört, de som pågår och de vi snart kommer att se resultatet av.