Maincontent

Tillsammans får vi saker att hända

Samhällskontraktet är en möjlighet att lösa komplexa problem och utmaningar – och på så sätt bidra till ett bättre samhälle. Med kreativa arbetssätt, nya kunskaper och våra olika perspektiv, hittar och utforskar vi smarta och långsiktiga lösningar. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet.

Vi utgår från vår vision

Allt vi gör inom nya Samhällskontraktet utgår från vår vision och mission.

Vår vision är målet vi strävar mot och fungerar som vår kompass: ”Ett tryggt och hållbart samhälle präglat av tillit där du som invånare känner dig inkluderad och ges förutsättningar att uppnå din fulla potential genom hela livet.”

Vår mission beskriver hur vi arbetar för att uppnå visionen: ”Tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, skapa lärande, främja hälsa, sprida kunskap och insikter genom målmedveten och innovativ samproduktion mellan Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv.”

I allt arbete utgår vi från kommunernas, regionernas och högskolans måldokument och Agenda 2030.

Det här fokuserar vi på

Nya Samhällskontraktet fokuserar på två områden: Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik.

När det gäller Skolresultat tittar vi på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat. Men det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om barn och ungas hälsa och trygghet i stort, och allt som kan påverka hur väl de lyckas i livet.

När det gäller Nära Vård inklusive välfärdsteknik ska vi bidra till att invånarna upplever ökad hälsa, kan leva ett aktivt liv, är delaktiga i samhället och känner sig trygga. Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör egenvård, hälsofrämjande insatser och psykisk hälsa.

Prioriterade perspektiv som hjälper oss prioritera och fokusera på rätt saker

  • Partnerskap och samproduktion
  • Utgå från invånaren
  • Ökad brukartid – skola, vård och omsorg utifrån invånarnas behov
  • Digital teknik
  • Tillitsskapande
  • Innovation i offentlig sektor
  • Tvärvetenskaplighet


Så här arbetar vi

Nya Samhällskontraktet består av tre delar som tillsammans skapar lösningar och lärande.

Samhällsforum: Här identifierar vi vilka utmaningar vi behöver arbeta med och startar förändringsprocessen med hjälp av samtal, kunskapsutbyte och inspiration. I det arbetet ligger att synliggöra pågående satsningar, skapa kontaktytor, nätverk, hitta former för att stärka pågående satsningar och att göra en idéinventering och via den identifiera gemensamma utmaningsområden och gap där tydliga behov finns. Här skapar vi även event där du kan bli inspirerad av innovationer och ny forskning.

Samhällslabbet: En kreativ miljö där vi tillsammans kan utforska, lära och få nya insikter – och på så sätt lösa komplexa samhällsutmaningar.

Samhällsakademin: Utvecklar tvärvetenskaplig forskning och erbjuder kompetensutveckling för chefer, medarbetare, studenter och andra intressenter som arbetar med frågor inom Samhällskontraktets fokusområden.

Samhällskontraktets styrelse

Samhällskontraktet leds av en styrelse med sex ledamöter. Ordförande för styrelsen är Helene Öhrlind, Stadsdirektör, Västerås stad.

Core Team

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras av Samhällskontraktet.

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre funktioner: Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakademin.

Våra projekt

Här hittar du de projekt vi genomfört, de som pågår och de vi snart kommer att se resultatet av.