Maincontent

Fokusområde Alla barn och unga lyckas

Alltför många barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan.

Att ta sig an dessa utmaningar kräver ett förhållningssätt där helheten och relationerna mellan olika faktorer står i fokus. Det handlar inte bara om hur skolorna jobbar, utan om att skapa ett samhälle där alla unga kan medskapa sina sammanhang, känna nutidstro och framtidstro och utveckla meningsfullhet i sitt lärande och utvecklande på fritiden och i skolan.

Vill du veta mer om vad vi gör? Ta en titt på vår senaste portfölj och initiativ!

Portföljen för 'Alla barn och unga lyckas'

Samhällskontraktet arbetar med komplexa samhällsutmanignar och det finns inga 'silver bullet' lösningar på den typen av utmaningar. Därför har Samhällskontraktet etablerat en portföljlogik där flera olika initiativ och insatser vävs ihop och där fokus på relationerna mellan olika initiativ blir minst lika stor som initiativen i sig. Portföljer kan skapas på olika nivåer. Nedan kan du ta del av helhetsportföljen för 'Alla barn och unga lyckas'.

testbild

 

 

Testbäddar inom Alla barn och unga lyckas

Våra testbäddar är platser där vi utforskar nya tankar och arbetssätt med målet att främja att alla barn och unga lyckas. Här testar vi olika kreativa angreppssätt, tekniker och arbetsmetoder, allt för att utforska vad som bäst bidrar till att främja kunskapsinhämtning, välmående och en känsla av trygghet. Vi engagerar en bred skara av deltagare – från pedagoger och utvecklare till studenter och forskare – alla ses som likvärdiga bidragsgivare med unik expertis. Genom att aktivt utforska hur olika initiativ interagerar med varandra i en testbädd, främjar vi en djupare förståelse för hur vi kan skapa positiva förändringar i barn och ungas liv. Vårt mål är att skapa en miljö där nyfikenhet, samarbete och mod att prova nya vägar premieras, allt för att vi gemensamt ska kunna navigera i komplexiteten kring att alla barn och unga lyckas.

Drömfabriken

I Skultuna, en kommundel i Västerås

Zetterbergsgymnasiet

Gymnasieskola i Eskilstuna

Mötesplatser

I Årby och Frösunda

Pågående initiativ inom Alla barn och unga lyckas

Physical literacy

Samhällskontraktet samarbetar med Eskilstuna kommun, RFSISU och Region Sörmland kring hur förändringar i det fysiska rummet och pedagogiken kan främja physical literacy.

Demokratisk infrastruktur för och med barn och unga

Tänk dig en värld där ungdomar har en stark röst och verklig möjlighet att påverka de samhällen de lever i. En värld där demokratin stärks och det finns tillit till våra offentliga verksamheter. Detta är syftet med initiativet ”Stärka kommuners arbete kring ungas deltagande”.

Samverkan för fler i förskolan

Initativet ‘samverkan för fler i förskolan’ syftar till att utforska och testa hur olika offentliga och civila aktörer tillsammans kan uppmuntra fler barn att börja och närvara i förskolan.

Spiral of inquiry

Under 2023 initierade Zetterberggymnasiet, i samarbete med Samhällskontraktet, ett följeforskningsinitiativ för att utforska nya metoder i utbildningen. Med fokus på 'Alla barn och unga lyckas', är målet att låta elever vara medskapare i sin lärmiljö och stärka deras relationer med vuxna både i och utanför skolan.

UVAS: vem, vart varför?

Unga vuxna utan arbete eller studier (UVAS) är en särskild utsatt grupp som ofta har stort behov av vård och omsorg och som riskerar att hamna snett. Detta initativ kommer samla olika offentliga, privata och civila aktörer för att utforska vilken samordning som krävs, vilka tidiga insatser som det går att lära av och vilka nya insatser behövs.

Perspektivskifte för fler tidigare insatser

Forskningen är tydlig, mer förebyggande och främjande arbete skulle kunna spara samhället stora individuella och samhälliga kostnader. Trots detta finns det fortfarande ett stort fokus på reaktiva insatser inom offentlig sektor. Detta initativ syftar till att möjliggöra ett perspektivskifte där fler tidiga insatser investeras i.

Tecken på framgång

I samhället finns många ”tecken på framgång” som kan hjälpa oss att mäta välbefinnande och ekonomisk hållbarhet. Dessa inkluderar allt från elevers betyg i skolan till socioekonomisk status i olika bostadsområden. Vilka är dessa tecken och hur kan de främja samhällsengagemang?

StudentTrainers

Hur kan digital teknik göras mer tillgänglig samtidigt som den väcker lust att lära och stärker ungas tro på sig själva? I Skultuna har "Trainstation" öppnats för att utforska detta.

Målbild och uppdrag mötesplatser

Att öka nutidstro och egenmakt ses som gemensamma utmaningar mellan kommunens förvaltningar och sektorer. I "Målbild och uppdrag" samarbetar sex förvaltningar för att skapa en målbild och uppdragsbeskrivning för Mötesplatser med jobbcentrum Årby och Fröslunda.

Representanter

Core Team

Lina Axelsson Kihlblom, Förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Fredrik Karlsson, Eskilstuna kommun, Gymnasiechef, Barn och utbildningsförvaltningen,
Eskilstuna kommun

Magnus Minh Gustavsson, Förvaltningschef, Arbetsmarkand och vuxenutbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Åsa Lundqvist, Förvaltningsdirektör, Barn och utbildningsförvaltningen, Västerås stad

Maria Lindh, Trf. förvaltningsdirektör, Barn och utbildningsförvaltningen, Västerås stad

Henrik Sjöblom, Förvaltningsdirektör, Skultuna kommundelsförvaltning, Västerås stad

Peter Boudin, Förvaltningsdirektör, Individ och familjeförvaltningen, Västerås stad

Per-Inge Hellman, Hållbarhetschef, Västerås stad

David Carlsson, Akademichef, MDU

Processtöd

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte att tillsammans lösa samhällsutmaningar.