Maincontent

Från ord till handling för äldres välmående i Eskilstuna

Med stöd från Samhällskontraktet pågår det ett arbete i Eskilstuna kommun att utveckla konkreta lösningar som stärker självständighet och valfrihet för Eskilstunas seniorer.

En mångfacetterad grupp bestående av kommunmedarbetar, politiker, seniorer, näringslivsrepresentanter och aktörer från frivilligsektorn skapade tillsammans nya koncept för att uppfylla seniorers behov av måltider, självständighet och gemenskap.


Främja självständighet och livskvalitet

”Nu händer det grejer!” säger Janne Malmkvist från PRO.

Kombinationen av nedläggningen av flertalet uppskattade seniorrestauranger i Eskilstuna och det växande behovet av att kombinera måltider och social samvaro i framtiden för Eskilstunas seniorer har gett upphov till initiativet Måltider och möten för seniorer. Tillsammans med restaurangbranschen, näringslivet, akademin, kommunen, politiker och civilsamhälle är målet att utveckla nya, inkluderande lösningar som främjar självständighet och livskvalitet för en bredare grupp av äldre, bortom den traditionella vård- och omsorgssektorn som redan hanteras av kommunen.

Inför labben har det skett insamling av utmaningar, tankar och idéer i 50 olika dialoger som sammanfattats i 6 teman, därefter formulerats till pilotbara lösningar. För att inte fastna i stuprörslogiken gick labben ut på att gå från ord till handling: hur kan vi testa våra idéer i en liten skala för maximal effekt, vad är nästa steg och vem ska kontaktas för att det ska ske? Johanna Derehall, enhetschef för hemtjänsten i Skiftinge, manar till uppmärksamhet:

- Vi behöver vara vaksamma i att falla in i de gamla hjulspåren ’vi här och ni där’ när vi samverkar. Vårt gemensamma mål kräver att kliva fram i sitt ansvar och berätta med vad och hur man kan hjälpa till utifrån sina resurser och sina förutsättningar.

Åtgärdsförslag fylldes i.

 

Efter en hel dags knådande har arbetsgrupperna kommit överens om att rulla igång flera testkoncept:

  • Seniorrestaurangen syftar till att skapa en unik mötesplats där man vill hänga som senior och ska fungera som en fritidsklubb mer än en traditionell restaurang. Med utmärkt mat, teman och aktiviteter är det långsiktiga målet med testkonceptet att etablera en hållbar och uppskattad mötesplats som främjar social samvaro och livskvalitet för seniorer samt kunna replikeras för att stärka det sociala nätverket bland seniorer i fler samhällen. Nästa steg är att identifiera gynnsamma lokaler i Eskilstuna.

  • Initierad av Söderhaket är Pensionärsbössan en vidareutveckling och uppskalning av det andra testkonceptet som togs fram under labben, som syftar till att stärka gemenskap bland seniorer och stöttar dem på meningsfulla sätt men också vara en välkänd del av lokalsamhället så att både företag och privatpersoner kan engagera sig för att stödja äldre. Pensionärsbössan innebär att en liten summa kronor av utvalda maträtter samlas och läggs undan, som syftar till att bjuda seniorer på trerätters och underhållning när bössan är tillräckligt fylld. Nästa steg är att skapa en strukturerad plan för integrering i lokala verksamheter. På sikt är tanken att Pensionärsbössan expanderas för att bli ett ackrediteringssystem, som ska lyda under särskild kvalitetsmärkning för deltagande verksamheter.

  • Det tredje testkonceptet, Leveranstjänst av mat för seniorer, syftar till att främja självständighet och öka digital inkludering bland seniorer som skulle kunna öka valfriheten och livskvaliteten. Testkonceptet går ut på att med små arbetsgrupper och i korta testfaser identifiera eventuella utmaningar och behov av justeringar i plattformen för att göra den mer användarvänlig för seniorer. När kartläggningen är genomförd och utvärderad planeras ett pilotprojekt med seniorer som leverantörer för att utforska möjligheten och effekten av rollombyte, som skulle kunna meningsfulla sociala interaktioner och nya möjligheter för seniorer att vara aktiva. Wolt kommer se till att under hela testperioden ge möjlighet att bekanta sig med och utnyttja tjänsten utan ekonomisk belastning för de som ingår i pilotstudien. Genom att utforska hur väl en digital leveranstjänst som Wolt kan anpassas till och användas av en äldre målgrupp, kan insikterna och erfarenheterna vara värdefulla för framtida digitala inkluderingsinsatser.

  • Det fjärde testkonceptet Kartlägga lokala resurser syftar till att göra lokala resurser som restauranger, föreningar, kyrkor och mötesplatser tillgängliga för seniorer i Eskilstuna. Målet är att underlätta för seniorer att hitta och delta i communityaktiviteter och främja social samvaro. Testkonceptet kommer vara en del av Eskilstunas allmänna fokus på civilsamhället, där identifieringen av aktörer kommer i nästa steg kunna ge perspektiv och behov. På sikt är tanken att skapa en omfattande och lättanvänd källa för information som aktivt främjar seniorers deltagande i samhället.

Martin Sande från Dialogues, som har faciliterat labben, observerar i de olika arbetsgrupperna:

- Grupperna har pausat idéer som haft för stora hinder, till förmån för ett fåtal konkreta och livskraftiga innovationer som kan sättas igång här och nu. Det är tydligt vilka personer som kommer jobba vidare med prövandet av prototyperna.

- Detta möte har frigjort så mycket resurser för samhällsnyttan. Det blev så mycket bättre än om vi ensamma skulle ha gjort det! summerar Fridha Söderqvist, verksamhetschef för äldreomsorgen i Eskilstuna kommun.